top of page
Shadow Show

"Drama therapy is the intentional and systematic use of drama and theatre processes and products to achieve the psychotherapeutic goals of symptom relief, emotional, cognitive and physical integration and personal growth."

               -- The South African National Arts Therapies Association – SANATA

ภารกิจ

เกี่ยวกับภารกิจของพันธมิตรทางสายงานจิตบำบัดด้วยละครโลก

Read about the mission of the World Alliance of Dramatherapy. 

ข่าวสาร

ค้นหาว่าจิตบำบัดด้วยละครกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกได้อย่างไร

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

ค้นหาเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่

Photo courtesy of The The NECTA group, Australia

ติดต่อเรา

Success! Message received.

bottom of page