top of page

ภารกิจและวิสัยทัศน์

สมาคมพันธมิตรทางสายงานจิตบำบัดด้วยละครโลก ได้ทำการรวบรวมสมาคมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มวิชาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ศาสตร์ด้านการทำจิตบำบัดด้วยละครทั่วโลก

สมาคมพันธมิตรฯ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2017 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันความก้าวหน้าจากผลงานวิจัย และกระตุ้นการสร้างความร่วมมือจากหลากหลายพื้นที่ วัฒนธรรม และภาษา

กิจกรรมของสมาคมพันธมิตรฯ ประกอบไปการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับตัวแทนองค์กร การพบปะผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อแบ่งปันข่าวสารและข่าวกิจกรรม การจัดกิจกกรมสัปดาห์จิตบำบัดด้วยละครนานาชาติ การจัดประชุมโลกทุกๆ 4 ปี และการส่งเสริมงานวิจัยสายอาชีพระดับนานาชาติ

คำว่าจิตบำบัดด้วยละครในภาษาอังกฤษ สะกดเป็นคำ 1 คำ (Dramatherapy) หรือแยกเป็น 2 คำ (Drama Therapy) ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละสมาคมวิชาชีพ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากกลุ่มสมาชิกของสมาคม

สมาชิกผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมพันธมิตรฯ ประกอบด้วย Nisha Sajnani (U.S/Canada), Alyson Coleman (U.K), Joanna Jaaniste (Australia), Jason Butler (U.S/Canada), Stelios Krasanakis (E.U), Susana Pendzik (Israel), Leané Meiring (S. Africa), Miri Park (Korea), Majid Amraei (Iran), Ravindra Ranasinha (Sri Lanka), and Sol Guerrero (Argentina).

Cities around the world

Translation provided by Chanaphan Thammarut

bottom of page